Strategija razvoja turizma Srbije 2016-2025. godine

Vlada Republike Srbije na osnovu člana 7. stav 4. Zakona o turizmu (Službeni Glasnik RS, br. 36/09,88/10,99/11-dr.zakon, 93/12 i 84/15) i člana 45. stav 1 Zakona o Vladi (Službeni Glasnik RS, br. 55/05,71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, i 44/14) donela je 

STRATEGIJU RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PREIOD OD 2016. do 2025. GODINE

Related Articles

UNWTO Turistički barometar sa pregledom posledica pandemije u međunarodnom turizmu (2021)

Potpredsednik UTS-a u jutarnjem programu RTS-a (2017)

Potpredsednik UTS na Radio Beogradu (2020)

Free Joomla templates by Ltheme