Dobrica Jovičić

Dobrica Jovičić

Biografija

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pozicija: redovni profesor

Prof. Dr Dobrica Jovičić, redovni profesor Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetau Univerziteta u Beogradu, Odsek za turizmološke nauke 13. maja 1985. godine sa prosečnom ocenom 9,47; magistrirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine sa temom "Ekološki aspekti turističke valorizacije nacionalnih parkova", a doktorirao 1999. godine odbranom doktorske disertacije na temu "Turizam i životna sredina u kontekstu održivog razvoja" na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Izabran je za vanrednog profesora na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine u naučnoj oblasti turizmologija, a za redovnog profesora je izabran 2013. godine.

Related Articles

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Olgica Miljković

Olgica Miljković

Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Free Joomla templates by Ltheme