dr Olgica Miljković

predsednik UTS

dr Olgica Miljković - fotografija

Dr Olgica Miljković, rođena je 27.04.1972. godine u Novoj Varoši, gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Studije geografije upisala je školske 1991/92. godine na Odseku za geografiju i prostorno planiranje PMF-a u Beogradu. Diplomirala je 1995. godine odbranom diplomskog rada iz Turističke geografije sa ocenom 10 (deset). Poslediplomske studije iz oblasti Turističke geografije upisala je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 1995/96. godine i završila 20.09.1999. godine odbranom magistarske teze pod naslovom "Turistički potencijali Stare Raške". Doktorsku disertaciju na istom fakultetu pod naslovom "Turistička funkcija kao inicijator i nosilac transformacije i integracije naselja u prostorno-uticajnoj sferi Užica" odbranila je 2011. godine.

U radnom odnosu je od 1996. godine kao nastavnik geografije, a od 2001. do 2002. obavljala je poslove direktora Turističke organizacije Zlatar u Novoj Varoši. Od 2002. godine do danas radi kao koordinator sa lokalnim turističkim organizacijama u Srbiji i organizator domaćih i inostranih sajmova, manifestacija i konferencija u Turističkoj organizaciji Srbije u Beogradu.