mr Dragan Obradović

sekretar UTS

mr Dragan Obradović - fotografija

Mr Dragan Đ. Obradović je rođen 08.06.1955. godine u Kikindi gde je završio prva četiri razreda osnovne škole. Školovanje nastavlja u Rumi gde 1970. godine završava osnovnu školu, a 1974. godine i gimnaziju. Školske 1974/75. godine na Odseku za geografske nauke PMF-a upisuje Smer za turizam koji završava 1979. godine sa prosečnom ocenom 8,37. Magistarske studije na Odseku za turizmološke nauke PMF-a Univerziteta u Beogradu upisao je školske 1982/83. godine, a magistarsku tezu pod naslovom «Prirodni potencijali u funkciji rekreativnih sadržaja u turističkoj ponudi središnje Srbije», odbranio je 1991. godine.

Posle diplomiranja i odsluženja vojnog roka, 1982. godine zasniva radni odnos na Odseku za turizmološke nauke PMF-a Univerziteta u Beogradu kao saradnik za stručnu praksu studenata iz oblasti organizacije odmora i rekreacije radnika, hotelijerstva i agencijskog poslovanja. Nakon prestanka rada Odseka za turizmološke nauke PMF-a, odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije, prelazi na Geografski fakultet 1992. godine u biblioteku, gde i sada radi. Od 2007. godine, kada je vraćen smer Turizmologije na Geografski fakultet, zadužen je za stručnu praksu studenata. Govori ruski, a služi se engleskim jezikom.

Tokom dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada, učestvovao je u izradi više naučno-istraživačkih projekata republičkog i regionalnog značaja i objavio preko sedamdeset radova sa naučnih skupova i simpozijuma u našoj zamlji i inostranstvu iz oblasti turističke geografije, geografije i prostornog planiranja.

U toku studija i rada na Fakultetu obavljao je nekoliko odgovornih društvenih funkcija, a najznačajnije su:

  • Predsednik Studentskog turističkog društva «Kalemegdan» u kojem je pet godina radio na organizovanju i vođenju izleta i ekskurzija za 1200 članova, studenata Beogradskog univerziteta;
  • Član Saveta Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • Član Upravnog odbora Udruženja turizmologa Beograda;
  • Prvi sekretar Udruženja turizmologa Srbije;

Za dosadašnju aktivnost dobio je nekoliko nagrada i priznanja od kojih posebno izdvaja:

  • Nagradu najboljeg studenta treće godine Odseka za turizmološke nauke PMF-a 1977. godine;
  • Zlatnu značku Turističkog saveza Beograda 1979. godine kao poseban vid priznanja za doprinose u propagiranju i unapređenju turizma.
  • Zahvalnicu Udruženja turizmologa Zrenjanina 2009. godine za doprinos organizovanju skupova turizmologa i turističkih radnika.