Prof dr Dobrica Jovičić

potpredsednik UTS

podpredsednik UTS, Prof dr Dobrica Jovičić

e-mail: dobricaj@eunet.rs;

Dr Dobrica Ž. Jovičić, rođen je 29. oktobra 1961. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, Odsek za turizmološke nauke, 1985. godine, sa prosečnom ocenom 9,47.

Magistrirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu 1996. godine odbranivši tezu: EKOLOŠKI ASPEKTI TURISTIČKE VALORIZACIJE NACIONALNIH PARKOVA. Doktorirao je 1999. godine, odbranivši disertaciju: TURIZAM I ŽIVOTNA SREDINA U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Od 1992. do 2003. godine radio je kao savetnik u Saveznoj vladi SR Jugoslavije u ministarstvima zaduženim za pitanja zaštite životne sredine. Godine 2003. izabran je u zvanje docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu - Odsek za geografiju, gde je do 2008. godine na osnovnim i magistarskim studijama realizovao nastavu iz sledećih predmeta: Osnove turizma, Nacionalna turistička geografija, Turističke regije sveta, Turističko uređenje prostora i Principi i metode turističke regionalizacije.

Od 2005. do 2007. godine dr Dobrica Jovičić je učestvovao u izvođenju nastave i sprovođenju ispita iz predmeta Turistički resursi, u organizaciji Ministarstva za trgovinu i turizam Republike Srbije.

Od 1. oktobra 2008. godine dr Dobrica Jovičić se nalazi u radnom odnosu na Geografskom fakultetu u Beogradu, gde je izabran u zvanje redovnog profesora. Izvodi nastavu iz više predmeta na osnovnim i diplomskim akademskim studijama: Uvod u turizmologiju, Primorski turizam, Turizam i zaštita životne sredine, Ekoturizam i zaštita prirode i Hotelijerstvo.

Dr Dobrica Jovičić je član Uredničkog odbora međunarodnog naučno-stručnog časopisa Tourism and Hospitality Management, koji zajednički izdaju tri nastavno-naučne ustanove: Institut for Economic Promotion - Austrian Economic Chamber (Wien), Faculty of Tourism and Hospitality Management (Opatija) i Alexandreion Technological Educational Institution (Thessaloniki). Takođe je član Uredničkog odobora međunarodnog naučno-stručnog časopisa „Turizam“, koji izdaje Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Dr Dobrica Jovičić je do sada objavio 7 naučnih monografija, 3 univerzitetska udžbenika i oko 60 naučno-stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Bio je član 20-ak komisija za ocenu ispunjenosti uslova teme za izradu magistarskih teza i doktorskih disertacija, kao i komisija za odbranu magistarskih i doktorskih radova.

Član je Komisije za licenciranje studijskih programa na osnovnim i diplomskim akademskim studijama, formiranom pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).